1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Mal›n garanti süresi içinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal›n tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin ar›zan›n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatç›s› veya imalatç›s› - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin ar›za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapmas› mümkündür. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın garanti süresi ile sınırlıdır

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

      a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

      b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

      c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.”

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Satıcı, üretici, bayii, acente ile yaşanabilecek sorunlarda her türlü şikâyet ve itiraz konusu başvurular tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir